Vzdělávací kurzy pro pěstouny

V souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která ukládá pěstounům vzdělávací povinnost v rozsahu minimálně 24 hodin ročně, jsme pro tuto cílovou skupinu připravili nabídku krátkodobých vzdělávacích kurzů v časové dotaci max. 8 hod.

Na realizaci vzdělávacích kurzů pro pěstouny v současné době spolupracujeme s PODZÁMČÍM, agenturou podpory rodiny a služeb, o. p. s, které má pověření k výkonu sociálně – právní ochraně dětí.

Oblasti vzdělávání

 • Problematika poruchy osobnosti s hyperaktivitou dítěte se zaměřením na dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie
 • Dítě v náročné životní situaci, stresu, deprivované a frustrované dítě
 • Asertivní komunikace v rodině
 • Nedirektivní komunikace s dítětem
 • Význam supervize pro pečující osoby (pěstouny)
 • Nejčastější zdravotní postižení dětí a jeho identifikace (smyslové vady, mentální postižení respektive opožďování kognitivního vývoje apod.)
 • Výchova dětí s PAS, specifika a systém práce s dítětem s PAS, rozvoj schopností a dovedností dětí s PAS
 • Náprava psychomotorických obtíží, rozvoj grafomotoriky
 • Hry a činnosti pro vývoj dítěte (rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností)
 • Možnosti vzdělávání dětí (předškolní, školní věk), vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Možnosti pomoci rodinám dětí se zdravotním postižením v ČR (poskytnutí přehledu o možnostech dávek, příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek a dalších příspěvků)
 • Základy poskytování první pomoci (se zaměřením na první pomoc u dítěte)

Rychlý kontakt

Mgr. Markéta Píšová
mob.: 605 877 079
e-mail: pisova@vzdelavani.net

Certifikát kvality

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání udělily vzdělávací agentuře CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování auditu u akreditovaných vzdělávacích programů.

Kurzy „na klíč“

Nabízíme vám možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. „na klíč“. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. více informací zde