Komunikace s klientem v sociálních službách se zaměřením na asertivitu a vedení rozhovoru

Akreditace MPSV: A2023/0180-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
vedoucí pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
Forma: prezenční nebo online

Kurz je zaměřen na praktický nácvik dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zároveň klade důraz na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity. Prostřednictvím kurzu získá absolvent větší sebejistotu v oblasti rovnoprávné komunikace, uvědomí si své silné i slabé stránky při asertivní komunikaci a osvojí si schopnost sebeakceptace a aktivního naslouchání, což využije při práci s klienty v sociálních službách i v rámci komunikace ve skupině. Kurz je také zaměřen na způsob vedení rozhovoru a typy vhodných a nevhodných otázek v kontaktu s klientem. Kurz je zaměřen na praktický nácvik dovedností.