Základy týmové spolupráce v organizaci poskytující sociální služby

Akreditace MPSV: MPSV A2024/0210-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
neformální pečovatel
pracovník v manažerské, řídicí funkcí
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Kurz je zaměřen na seznámení se s principy týmové spolupráce a uvědomění si významu dobře fungujícího týmu pro kvalitu poskytovaných sociálních služeb. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí se zásadami týmové spolupráce, její charakteristikou, základními rolemi v týmu a možností využití týmové spolupráce v praxi. Dále se seznámí se specifiky týmu působícího v sociálních službách a bariérách týmové spolupráce. Součástí je i praktická část, ve které si účastníci vyzkouší techniky zaměřené na rozvoj a budování týmu. Zážitkovou formou se obeznámí s nejčastějšími obtížemi a překážkami týmové spolupráce a naučí se hledat možnosti jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.