Práva uživatelů sociálních služeb v praxi

Akreditace: MPSV 2016/1009-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb je stále živým a často skloňovaným tématem, a to jak v ambulantních a terénních, tak i pobytových službách. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními teoretickými východisky ochrany práv, posílit dovednost identifikovat možné situace, kdy by mohlo docházet k porušování práv uživatelů sociálních služeb, a to v konkrétních podmínkách daných služeb. Ochrana práv je tématem ryze praktickým, kdy je nutné, aby pracovníci práva uživatelů nejenom znali, ale také uměli tato práva aktivně prosazovat, aby dokázali předcházet porušování práv v zařízení a aby uměli v případě porušení některého z práv správně jednat. V kurzu si účastníci vyzkouší aplikaci teoretických poznatků v praxi prostřednictvím modelových situací a cvičení a odnesou si další náměty na zlepšení situace v ochraně práv uživatelů sociálních služeb.