Právní minimum při poskytování sociální služby

Akreditace MPSV: MPSV A2023/1747-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Vzdělávací kurz je určen všem pracovníkům, kteří se denně setkávají s nejrůznějšími situacemi, které mohou založit právní odpovědnost v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb. Je zaměřen na odpovědnost za škodu při poskytování rezidenčních sociálních služeb i terénních sociálních služeb z aspektu občanskoprávního, pracovněprávního, trestněprávního a přestupkového.
Účastníci kurzu se seznámí se základy této problematiky, zejména s právními podmínkami vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi a dále s jednotlivými druhy odpovědnosti a jejich následky. Jednotlivé druhy odpovědnosti budou prezentovány na základě praktických příkladů, zároveň budou řešeny problematické situace, se kterými se pracovníci setkávají. Účastníci kurzu budou seznámeni se současnou judikaturou vyšších soudů. Obeznámenost se základními pojmy z platné legislativy a judikatury je nezbytná z hlediska prevence vzniku odpovědnosti za škodu. Schopnost praktické aplikace právních norem snižuje riziko vzniku odpovědnosti za škodu a slouží jako ochrana zaměstnavatele, zaměstnance a uživatelů sociální služby.