Sociální šetření a jeho vliv na adaptaci klienta v zařízení poskytující sociální služby

Akreditace: MPSV 2015/0974-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Obsahem první části kurzu je seznámení s prováděním sociálního šetření pro následné plánování klientovy služby, popsání jeho průběhu, výstupů a možných metod práce. Poukázáno bude rovněž na etické problémy a nejčastější rizika spojená se sociálním šetřením. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s úlohu sociální šetření při sestavení adaptačního plánu po nástupu do zařízení. Druhá část kurzu je zaměřena na samotný proces adaptace klienta v zařízení poskytující sociální služby.