Právní minimum při poskytování sociálních služeb – 2.10.2023

Akreditace: A2019/0906-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pondelí 2.10.2023
Lektor: Mgr. Margareta Münsterová
Anotace: Vzdělávací kurz je určen všem pracovníkům, kteří se denně setkávají s nejrůznějšími situacemi, které mohou založit právní odpovědnost v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Je zaměřen na odpovědnost za škodu při poskytování rezidenčních sociálních služeb i terénních sociálních služeb z aspektu občanskoprávního, pracovněprávního, trestněprávního a přestupkového.
Účastníci kurzu se seznámí se základy této problematiky, zejména s právními podmínkami vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi a dále s jednotlivými druhy odpovědnosti a jejich následky. Jednotlivé druhy odpovědnosti budou prezentovány na základě praktických příkladů, zároveň budou řešeny problematické situace, se kterými se pracovníci setkávají. Účastníci kurzu budou seznámeni se současnou judikaturou vyšších soudů. Obeznámenost se základními pojmy z platné legislativy a judikatury je nezbytná z hlediska prevence vzniku odpovědnosti za škodu. Schopnost praktické aplikace právních norem snižuje riziko vzniku odpovědnosti za škodu a slouží jako ochrana zaměstnavatele, zaměstnance a uživatelů sociální služby.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Kurz byl vzhledem k malému počtu zájemců ZRUŠEN.