Informace k 200 hodinovému vzdělávání pro kvalifikaci sociálního pracovníka

 

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možnost doplnění kvalifikace sociálního pracovníka (do konce roku 2016), uvádíme podrobný komentář k této povinnosti a k možnosti absolvovat i více kurzů (i u různých vzdělavatelů), které budou v celkovém rozsahu 200 hodin. 

 

Dle informací uvedených níže v písmenech c) a d) mají pracovníci za splnění dalších stanovených podmínek možnost absolvovat vzdělávací kurzy akreditované u MPSV pro cílovou skupinu SP (sociální pracovníci) v minimálním celkovém rozsahu 200 hodin během 7 let, resp. 10 let v případě SŠ sociálně právního zaměření od účinnosti „Zákona“.

Někteří vzdělavatelé reagovali na tuto možnost doplnění požadovaného vzdělání akreditací jednoho vzdělávacího kurzu, který zpravidla nazývají jako „kvalifikační“ nebo „doplňující“ kurz pro sociální pracovníky v celkové časové dotaci 200 hodin. Pro splnění kvalifikace ale není nutné absolvovat právě tento jediný kurz. Pracovníci si stále mohou (nejpozději do 31. 12. 2016) doplnit požadovanou kvalifikaci absolvováním dílčích vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV pro sociální pracovníky v oblasti dalšího vzdělávání (dle § 111), témata kurzů lze volit dle vlastního výběru a absolvovat i u různých vzdělavatelů. Naše nabídka otevřených kurzů.

Povinnost absolvovat jeden souhrnný vzdělávací kurz není zákonem vymezena.

Vzdělavatelé by měli pracovníky správně informovat o všech možnostech.

 

 

Více informací dle legislativy:

Základní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka jsou legislativně vymezeny v § 109, § 110 a přechodném ustanovení § 120 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je účinný od 1. 1. 2007.

Dle § 109 „Zákona“ platí, že pracovníci, kteří vykonávají sociální šetření, zabezpečují sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zajišťují potřeby obyvatel obce a kraje a koordinují poskytování sociálních služeb, jsou sociálními pracovníky.

„Zákon“ upravuje v rámci základních předpokladů povinnost ukončeného odborného vzdělání sociálních pracovníků. Podle § 110 a § 120 platí, že odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je:

  1. a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu[1] v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
  2. b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu[2].
  3. c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b).
  4. d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998.

Dle přechodného ustanovení § 120 „Zákona“ platí, že pracovníci, kteří ke dni 1. 1. 2007 vykonávali činnost sociálního pracovníka, na níž se vztahují kvalifikační předpoklady a toto nesplňují, jsou povinni splnit požadovaný kvalifikační předpoklad ve lhůtě:

  1. do 7 let od účinnosti „Zákona“ (do 31. 12. 2013) v případě, že pracovník nezískal střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním
  2. do 10 let od účinnosti „Zákona“ (do 31. 12. 2016) v případě, že pracovník získal střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním

 

 

[1] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

[2] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.